ANKARA ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi

Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi
Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ"

SOSYAL ETKİNLİK UYGULAMA ESASLARI

 

PROJE ADI: Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor

 

AMAÇ:Genel Müdürlüğümüze bağlımesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezlerinineğitim verdiği alan ve dallarla örtüşen konularda öğrenciler tarafındanöğretmenleriyle birlikteöncelikle okulun bulunduğu mahalle olmak üzere sırasıyla ilçede veya ilde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibikişilerin evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, basit sağlık kontrolleri ve kişisel bakımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımların, onları mutlu edecek maddi ve manevi dokunuşlarınyanı sıra toplum hizmeti kapsamında değerlendirilebilecek bilgilendirme ve diğer çalışmalarınbelirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla yapılmasını sağlamak.

 

KAPSAM:2022yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezleri ile bu okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

 

DAYANAK:

 

a.       6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

b.      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

c.       Millî Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği

ç.   Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

d.      Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği

e.       06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

f.        Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

g.      Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

 

HEDEFLER:

 

Bu proje ile;

 

Öğrencilerde,

·         Sahip oldukları millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri,

·         İhtiyaç sahibine yardım etme, yardımlaşma,kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,

·         Hoşgörülü, saygı vesevgi dolu, meslek ve sanata duyarlı tutum ve davranışsahibi, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,

·         Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,

·         Sosyal becerilerininve kendilerine güven duygusunun gelişmesi,

·         Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanmaları,

·         Ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri,

·         Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi,

·         Zamanlarını verimli geçirerek, uygun olmayan ortamlarda bulunmalarını önleyerek zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi,

·         Şiddeteeğilimli davranışların kontrol altına alınması,

·         Okula aidiyet duygusu geliştirilmesi,

·         Akademik ve sosyal başarılarının artırılması,

·         Okula ilginin artırılması sağlanarak devamsızlığın azaltılması,

İhtiyaç sahibi kişilerde;

·         Yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması,

·         Yaşam alanlarının iyileştirilmesi, evlerinde kullanılan eşyaların bakım onarımının veya kişisel bakımlarının sağlanması,

·         İncitilmeden, kalpleri kırılmadan yardım edilmesi,

·         Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması,

Toplumda;

·         Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,

·         Mesleki ve teknik eğitimin tanıtılmasına katkı sağlanması,

·         Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesi,

·         Salgın hastalık, yangın, deprem veya doğal afet durumlarında toplumsal yardım bilincinin artırılması

hedeflenmektedir.

 

OKULLARDAYAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1-      Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıylaÖğretmenler Kurulunu toplamak, proje hakkında bilgilendirme yapmak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlıproje yürütme ekibi oluşturmak.

2-      Proje yürütme ekibi ve mahalle muhtarları işbirliğinde mahallede ihtiyaç sahibikişileri belirleyerek okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri planlamak.

3-      Proje yürütme ekibi tarafındanyapılabilecek etkinliklerinöğrenci kulüplerine dağılımını yaparakbu etkinliklerden hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğini planlayıp uygulama takvimini oluşturmak.

4-      Proje yürütme ekibi tarafından projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, gönüllü veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları,öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgilerile uygulama planınınokul müdürlüğünden onayını almak.

5-      Her okul müdürlüğünce 2022 Ocak ayından başlamak üzere Temmuz ve Ağustos ayları dışında kalan ayların her birinde ihtiyaç sahibi en az 10aileye ulaşmanın yanı sıra toplum hizmeti kapsamında değerlendirilebilecek bilgilendirme ve diğer çalışmalar için hazırlananuygulama planını ilçe/il millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.

6-      Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kurum Takip Sistemi (KTS) üzerinden okul müdürlükleri tarafından her ayın son haftasında faaliyetlere yönelik veri girişlerini yapmak.

7-      Yapılan faaliyetlere ilişkin fotoğrafları ve varsa projenin ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgileriniher ayın son haftasında (görüntü kalitesinin düşmemesi için USB bellek veya CD olarak) il millî eğitim müdürlüğüne göndermek.

8-      Projeye katılacak öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşleri ile çalışma esnasındaki iş ve işlemlerinİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.

9-      Etkinlik kapsamında görev alacak öğrencileringönüllülük esasına göre seçilmesini sağlamak ve velilerinden izin almak.

10-  Etkinliklerde görev alacak yönetici, öğretmen, öğrenciler ile projeden faydalanan diğer kişiler için etkinlik kapsamında yapılan işlerde çekilen fotoğraflar basılı ya da dijital ortamda yayınlanabileceğinden "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında gerekli yazılı izinleri (Ek-1Veli İzin Belgesi ve Ek-2 Aydınlatma Metni Belgesi ve Açık Rıza Onay Belgesi) almak.

11-  Proje yürütme ekibininyapılacak etkinliklerde gerektiğindeatölye ve meslek dersleri öğretmenleri vediğeröğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliği yapmasını sağlamak.

12-  Söz konusu proje çalışma sürelerinin işletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılmasını sağlamak.

13-  Proje sonunda öğrencilerin yaptıkları çalışmalarınilgili derslerin proje/performans notlarından biri olarak değerlendirilmesini sağlamak.

14-  Proje kapsamında yapılan etkinliklerinokul panolarında, okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.

15-  Etkinlikleriyapılmadan önce,yapılırken ve yapıldıktan sonraki hâli ileyüksek çözünürlüklü fotoğraflarla belgelendirmek. Bu fotoğrafların yayınlanması ve arşivlenmesinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile ilgili mevzuata uyulmasını sağlamak.

16-  Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/verilerin(etkinlik/proje adı,etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler)e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'neokul müdürlüklerince işlenmesini sağlamak.

17-  Proje yürütme ekibi tarafındanMillî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde belge verilecek öğrencileri belirlemek veokul müdürünün onayına sunmak.

18-  Projeyekatılıp başarı gösterenöğretmen ve öğrencilerin ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı veya Teşekkür Belgesi ile okul/ilçe/il müdürlükleriveyaValiliklerce ödüllendirilmesini sağlamak.

19-  Öğretmen, öğrenci ve velilereeğitim-öğretim yılının sonunda uygun görülen okul, ilçe veya il törenlerindebelgeler ve/veya ödüllerinverilmesini sağlamak.

20-  Proje ile ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan ayni ve nakdi bağış yoluyla karşılanacak olup gelirgiderlerle ilgili iş ve işlemlerin okul-aile birliği tarafından yürütülmesini sağlamak.

21-  Proje kapsamında yapılan çalışmaların Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında proje esasları ve ilgili emirlere göre yürütülmesini sağlamak.

22-  Proje kapsamında yapılan çalışmalarısosyal etkinlik dosyasında saklamak.

 

İLÇE/İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1-      Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerekatılımınartırılması ve projeden azami yarar sağlamaküzere aylık hedeflere ulaşmak için ilçe/ilmillî eğitim müdürlüklerincegerekli önlemleri almak.

2-      İlçe/illerdemesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü ile proje yürütme ekibiprojenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek amacıyla belediye, muhtarlık vb. sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

3-      İhtiyaç sahibi kişilerin sayısının fazla olması hâlindedaha fazla kişinin yararlanabilmesi için Valiliklerce çevresel imkânlarındevreye sokulmasını sağlamak.

4-      Projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerden başarı gösterenlerin ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Valilikçe ödüllendirilmek üzere değerlendirilmesini sağlamak.

5-      Proje kapsamında yapılan etkinlikleri törenlerde veokul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri internet sayfasından duyurarak diğer öğrencilerin de projelere katılmasını özendiripteşvik etmek.

6-      Okul müdürlüklerince aylık olarak gönderilen etkinliklere ait fotoğraflarıher alandan en iyi 3 faaliyetin yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonraki hâlini belirtecek şekilde bir komisyon marifetiyle seçerek2022 yılı Haziran ve Aralık aylarınınson haftasındaBakanlığımız Veri Toplama Sistemine yüklemek.

7-      Projeye ait varsa projenin ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgileriniBakanlığımız Veri Toplama Sistemine yüklemek.

 

BU PROJE KAPSAMINDA YAPILABİLECEK ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

Projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlatabilmek içinihtiyaç sahibi kişilerin evlerinde yapılabilecek faaliyetler örneklenmiştir.

 

Onarım Faaliyetlerine Örnekler

·         Fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, bilgisayar, televizyonvb. eşyaların bakım ve onarımının yapılması

·         Elektrik tesisatı, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatların onarım veyapımı

·         Ayakkabı ve giyeceklerin bakım ve onarımlarının yapılması

·         Ortopedik özürlü çocuklara özel ayakkabı yapımı

·         Küçük çaplı kaynak işlerinin yapımı

·         Badana, boya, seramik, fayans işlerinin yapımı

·         Mobilya, ahşap kapı, çerçeve ve dolap tamirinin yapımı

·         Zemin onarımı ve yenilenmesi

 

Bilgilendirme Faaliyetlerine Örnekler

·         Telefon dolandırıcılığı ve güvenli telefon kullanımı

·         Güvenli internet kullanımı, e-Devlet hizmetleri, e-hizmetlerin kullanımı

·         Enerji verimliliği, tasarruflu ampul ve su kullanımı

·         Hijyen, gıda güvenliği

·         Ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik önlemleri

·         Yangın vb. acil durumlara hazırlık ve ilk müdahale yöntemleri

·         Doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri

·         Kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma yöntemleri

·         Sağlıklı ve dengeli beslenme

·         Fiziksel aktivite, hareketlilik

·         Tarihi geçmiş ilaç vb. kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapılması

·         Proje tanıtım faaliyetlerini içeren afiş, broşür gibi materyallerin tasarımı, basımı, dağıtımı

·         COVID-19 salgını ile mücadele kapsamındasosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlikkuralları hakkında bilgilendirme yapılması

·         İhtiyaç duyulması hâlinde bilgilendirme faaliyetlerinin çevrim içi olarak yapılması

 

Diğer Faaliyetlere Örnekler

·         Okulda üretilen atkı, eldiven, bere, ayakkabı, saksı, masa, sandalye, elbise, süs bitkileri vb. ürünlerin hediye edilmesi

·         Sebze ve meyvelerin çekirdeklerinin biriktirilerek uygun zamanda belirli bölgelere (okul bahçesi, park, orman vb.)dikilmesi

·         Özel bakım ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye, protez, solunum cihazı vb. temini konusunda aracılık yapılması

·         Bilgisayar, internet, tabletvb. hediye edilmesi

·         Doğum ve evlilikyıldönümü gibi belirligünlerde yemek/pasta yapılması ve servisinin gerçekleştirilmesi

·         Tansiyon ölçümleri gibi temel sağlık kontrolleri yapılarak sorun görülenlerin sağlık kurumlarına yönlendirilmesi

·         Okulun bulunduğu mahallelerin park ve bahçelerine veya bahçeleri bulunan evlere süs bitkilerinin dikilmesi, ağaçlarla ilgili bakım ve yenileme faaliyetlerinin yapılması

·         Hayvan bakımı ve sağlığı konularındaki faaliyetler

·         COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin dezenfektan, maske gibi ihtiyaçlarının karşılanması

 

Burada yazılan örnek faaliyetlerin dışında da proje ekibince belirlenerek onayı alınan faaliyetler yapılabilecektir.

 

Projede kullanılabilecek sloganlar

·         Meslek liseleri hayata dokunuyor.

·         Meslek liseleri halkla buluşuyor.

·         Meslek liseleri hayata değer katıyor.

·         Meslek liseliler toplumla el ele.

·         Meslek liseliler mahallede.

·         Meslek liseliler becerilerinisergiliyor.

·         Meslek liselilerle evler güzelleşiyor.

·         Meslek liseleri hayatınızı güzelleştiriyor.

 

 

PROJE ETKİNLİK TAKVİMİ

 

Sorumlu Birim

Tarih

İş ve İşlemler

Bakanlık

Ocak 2022

Onay alınması ve illere duyurulması

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Onay tarihinden itibaren

Etkinliğin ilgili okullara duyurulması

Okul Müdürlüğü

Ocak2022

Öğretmenler Kurulunun toplanması,proje yürütme ekibinin oluşturulması

Okul Müdürlüğü

Ocak2022

Proje yürütme ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp/toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması, ihtiyaç sahibi kişilerin okul-aile birliği, veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi

Okul Müdürlüğü

Ocak2022

Projelerinhazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması

Okul Müdürlüğü

Ocak2022

Projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin ilçe/il onayına sunulması

İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ocak 2022

Onaylanan projelerin okul/ilçe/il müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması

Okul Müdürlüğü

Ocak-Aralık 2022

Proje kapsamındaki tüm çalışma ve etkinliklerin yapılması

Okul Müdürlüğü

İlçe/İl MEM

2022 yılı süresince

Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerceproje yürütücülerine (öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahallî imkânlarla Katılım, Teşekkür ve Başarı Belgeleri verilmesi. Bu belgelerin okul ve ilçe/il millîeğitim müdürlüklerinde yapılan törenlerde verilmesi

Okul Müdürlüğü

Her ayın son haftası

(Temmuz-Ağustos ayları hariç)

Meslek alanlarına göre her bir faaliyetin bilgilerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kurum Takip Sistemine girilmesi. Etkinliklere ait fotoğrafların il millîeğitim müdürlüğüne gönderilmesi

İl MEM

2022 yılı Haziran ve Aralık aylarının son haftası

İl millî eğitim müdürlüğüne okul müdürlüğünce gönderilen etkinliklere ait fotoğrafların bir komisyon marifetiyle seçilmesi ve Bakanlık Veri Toplama Sistemine yüklenmesi

Okul Müdürlüğü

2022 yılı süresince

Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi

Bakanlık

2022 yılı süresince her ayın sonunda

Projeyle ilgili Kurum Takip Sistemine işlenen verilerin aylık ve yıllık hedeflere ulaşıp ulaşmadığının analizinin yapılması ve raporlanması

İl millî eğitim müdürlüğü tarafından Veri Toplama Sistemine yüklenen fotoğrafların seçilerek elektronik ortamda yayınlanmasının sağlanması

 

 

 

 

EK-1

 

<td style="width: 453.1pt; border: solid w

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ

VELİ İZİN BELGESİ

(18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN)

YAPILACAK ÇALIŞMANIN

Adı

 

Yeri

 

Tarihi

 

İstasyon Mah. Akasya Cad. No 5/B Kat 3 Hükümet Konağı / Etimesgut/ANKARA PK 06790 - 0(312)2451602 / 0(312)2451605 / 0(312)2451609 / 0(312)2451620

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.